α» NaNa edit** « wiki αt10xxxxx

[http://en.wikipedia.org/wiki/Nana_%28novel%29]