α» GlaesernWelt edit** « wiki αt10xxxxx

Ist schlichtweg der GrenzWert von MooresLaw, DataExplosion und IntelligenceExplosion.
  • GlaesernMensch
  • GlaesernPatient
  • GlaesernesUnternehmen
  • GlaeserneBank
  • TransparentSociety